Regulamin

Strona Główna / Regulamin

Regulamin zakupów serwisu www.ekomind.pl

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.ekomind.pl prowadzony jest przez Ekomind Agnieszka Wisła, z siedzibą w Katowicach, ul. Bukszpanowa 19B/3, 40-750 Katowice.

Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Zakupy w sklepie internetowym EkoMind mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://www.ekomind.pl, wybór formy płatności i sposobu dostawy.
5. Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
7. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminem sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.
8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
9. Zamówienia w sklepie internetowym EkoMind są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
10. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Płatności

11. Ceny zamieszczone przy danym Towarze w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
12.1 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy; Klient powinien dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych. Brak płatności w w/w terminie oznacza, że Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego
12.2 kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PRZELEWY24 – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PRZELEWY24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
12.3 gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Dostawa

13. Dla zamówień złożonych w sklepie EkoMind Agnieszka Wisła Klient może wybrać następujące formy dostawy:
13.1 dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
13.2 dostawa do paczkomatów InPost
14. Ekomind Agnieszka Wisła będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia w możliwie najkrótszym terminie od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
15. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru INPOST jako Dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
16. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

Reklamacje i gwarancje

17. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
18. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu EkoMind Agnieszka Wisła widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.
19. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji na podstawie szablonu dostępnego TUTAJ
20. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

 

Zwroty zakupionych towarów

21. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną.
22. Konsument może wykonać prawo do odstąpienia, składając Sprzedawcy oświadczenie takiej woli. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo:
22.1 pisemnie na adres Sklepu Stacjonarnego lub elektronicznie na adres kontakt@ekomind.com.pl , np. na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w zakładce „FAQ”;
22.2 W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
23. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
24. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
25. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
25.1 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
25.2 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
26. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz:
26.1 ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
26.2 dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Postanowienia Końcowe

27. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy.
28. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
29. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Stosowanie takich plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
30. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
31. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
32. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
33. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Powiadom o dostępności
Added to cart
Koszyk
Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Odznaka zaufania